นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนลำปางกัลยาณี เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ตามรายการแข่งขันดังต่อไปนี้

1. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ได้คะแนน 88.67 ชนะเลิศเหรียญทอง
นางสาวภรภัทร    ไร่สูงเนิน
นางสาวชุติกาญจน์    ปาพันธ์
2. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ได้คะแนน 85.67 ชนะเลิศเหรียญทอง
นายภัทรพงศ์    จันทราพันธ์
นางสาวเพลงภัทรา    มหาแก้ว
3. การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ได้คะแนน 95.67 ชนะเลิศเหรียญทอง
นางสาวปารนีย์ภัค    อินทิ
นายสิปปพงศ์    ม่านสืบ
นางสาววิยดา    จะมัง
นางสาวชฎาพร    ณ ลำปาง
นางสาวมุทิตา    บุญนำมา