เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 งานกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรมมุทิตจิตแด่ครูผู้นำยุวกาชาดจำนวน 7 ท่าน ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ได้แก่
     นางสุพิน อุ่นหน่อ รองผู้อำนวกยารฝ่ายอำนวยการ
     นางลัดดา กลิ่นวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
     นางนิลเนตร อำนาจศิริสุข ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     นางพรรณิภา หุ่นดี ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     นางนิลุบล ถามะพันธ์ ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
     นางอมรรัตน์ ทิพานนท์ ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
     นางพัชราภรณ์ อลงการาภรณ์ ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคหกรรม)
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ กิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนลำปางกัลยาณี