คณะครูสาระภาษาจีน ร่วมเป็นวิทยากรอบรม ความรู้ภาษาจีน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศาลครอบครัวและเยาวชนจังหวัดลำปาง วันที่ 8,18 -19 สิงหาคม 2561 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง