สาระภาษาจีนนำนักเรียเ้าร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางสิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลดังนี้
1.  นางสาวอัญชลี  ประพฤติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน
2.  นายโชคมงคล  แกวศรี และนางสาวกัญจนา  วงศ์คำแน่น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ม.4 - ม.6
3.  นายกฤตธรรม์  ธรรมลังกา
   นางสาว  จิราภรณ์  ยอดประนันท์
   นางสาวพรนภัส  หวานแหลม
   นางสาวศิริการ  เทพแก้ว
   นางสาวสาวิตรี  ตั๋นชุ่ม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน
4.  เด็กหญิงขวัญหทัย  อุ่นเครือ และเด็กหญิงอภิชญา  อธิปัญญาพันธ์ุ  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ม.1 - ม.3
5.  นางสาวรุ่งทิว  ยวงผ้า และ นางสาวปริมวลี  อัศวเกศมณี ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ