วันอาทิตย์ที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้าเหลียน  สาธารณรัฐประชาชนจีน  แสดงศิลปวัฒนธรรม   หอประชุมวรกัญญาวลัย  เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน โดยมีการแสดงเชิดสิงโต  การฟ้อนรำ  การบรรเลงเครื่องดนตรี  และขับร้องเพลงจีน