ลูกสนคนเก่งคณิตศาสตร์คว้ารางวัล

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 ได้แก่
  1. นางสาวธิดา ประสม และ
  2. นางสาวรัชนีกร ปัญญาไว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จากการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ 
โดยใช้โปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานการแข่งขันเปิดกล่องชอล์ค ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่
  1. นายธีรวัฒน์ กันทะและ
  2. นางศิริกานดา กันธิดา 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่