เด็กหญิงปนัดดา   ต๊ะรังสี และเด็กหญิงพรไพลิน   เพ็ชรรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๘  
ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาไทย "คีตกวีรุ่นใหม่สืบสานวรรณศิลป์ไทยคู่แผ่นดิน" 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ครั้งที่ ๙ ในวันที่ ๖-๗  ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ผลการแข่ง ได้รับเหรียญเงิน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 
๑,๐๐๐ บาท โดยมี นางสาวเปรมจิตร   เกลียวฝั้น และนางสาวกมลวรรณ   นันตี เป็นครูผู้ฝึกสอน 
ในการแข่งขันของนักเรียน