ปฏิทินภาคเรียนที่ 1

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารและจัดการสถานศึกษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

กลยุทธ์ (Strategy)

เป้าประสงค์ (Goal)

คำขวัญ

ระบบเครือข่าย Wireless

รายละเอียดจุดติดตั้ง Wireless

อาคาร จุดติดตั้ง รัศมีจากจุดติดตั้ง
อาคารกัลยารัตน์ ชั้น 1 50 เมตร
อาคารกัลยารัตน์ ชั้น 2 50 เมตร
อาคารสรรพประสงค์สุดา ชั้น 1 50 เมตร
อาคารสรรพประสงค์สุดา ชั้น 2 50 เมตร
อาคารสรรพประสงค์สุดา ชั้น 3 50 เมตร
อาคารสรรพประสงค์สุดา ชั้น 4 50 เมตร
อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก ชั้น 2 50 เมตร
อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก ชั้น 3 50 เมตร
อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก ชั้น 4 50 เมตร
อาคารธีรอนงค์ ชั้น 2 100 เมตร
อาคารวรกัญญาวลัย ห้องควบคุมโสตฯ 50 เมตร
อาคารราชนิทัตวิทยา ชั้น 1 50 เมตร
อาคารภัทรนารี ชั้น 1 50 เมตร
อาคารภัทรนารี ชั้น 2 50 เมตร

ปฏิทินภาคเรียนที่ 2

นวัตกรรม

แผนที่โรงเรียน

ปีการศึกษา

2545    2546    2547    2548    2549    2550    2551    2552    2553    2554    2555    2557    2558