ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

- ครูจงกลณี ภักดีเจริญ

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

สุขศึกษาพลศึกษา