ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

- ครูจงกลณี ภักดีเจริญ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

- ครูขวัญจิตร สุวรรณวงค์

- ครูอัญญ์ชลีย์ สิทธิ

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

สุขศึกษาพลศึกษา

ศิลปะ