หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา (เพิ่มเติม)18 Mar 201998
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินคุณภาพอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา18 Mar 201988
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (แก้ไขประกาศ)1 Mar 20195766
ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขจำนวนนักเรียนในเขตและทั่วไป)26 Dec 201811830
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 256213 Mar 20191275
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 256212 Mar 20193786
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินคุณภาพอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา11 Mar 2019372
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา25622 Mar 20193022
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา 22 Feb 20191033
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี ระดับชั้น ม.1 และ ม.415 Feb 20191338
ตารางสอบปลายภาค 2/256112 Feb 20192383
ผังห้องสอบปลายภาค2/256112 Feb 2019787
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา25615 Feb 20191578
รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษงานกัลยาณีนิทัศน์4 Feb 2019328
ดาวน์โหลดใบสมัครการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา256231 Jan 20193853
ประกาศห้องแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ งานกัลยาณีนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 256131 Jan 2019324
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศเลขที่นั่งสอบ ONET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 329 Jan 2019554
รางวัลเดินการกุศล "สายสัมพันธ์กัลยาณี" ครั้งที่ 2925 Jan 2019430
แก้ไขวันปิดรับสมัครกิจกรรมกัลยาณีนิทัศน์23 Jan 2019226
รายชื่อ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา23 Jan 20191173
รายชื่อ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา23 Jan 20191091
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE 21 Jan 2019602
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม 256215 Jan 20193833
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ(วิทย์-คณิตฯ)14 Jan 20192049
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน27 Dec 2018274
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเ25 Dec 2018891
นักเรียนเลือกชุมนุม8 Dec 20188837
ตารางสอบกลางภาค 2/25613 Dec 20182246
ผังห้องสอบกลางภาค2/25613 Dec 2018965
ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเ3 Dec 20181447