แจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนตามรายชื่อดังกล่าวประชุมเพื่อนเลื่อนสถานภาพจากตัวสำรองเป็นตัวจริง
ในวันพุธที่7สิงหาคม 2562เวลา 16:00น
ณ ห้อง 226 อาคารภัทรนารี
(อาคาร2 - หลังสุด) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
หมายเหตุ  หากผู้ปกครองไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้นักเรียนพูดคุยตกลงกับผู้ปกครองให้เรียยร้อย ก่อนเข้าประชุมค่ะ  ถ้าไม่มาประชุมจะถือว่าสละสิทธิ์การเลื่อนสถานภาพในครั้งนี้ค่ะ