ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ให้ผู้มีรายชื่ออันดับที่ ๑ มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงาน  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562  เวลา  ๐8.๐๐  น. ณ ห้องฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี