#ประกาศการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
สมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 จนถึง วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
#การสมัคร สมัครได้  2  วิธีคือ   
1) สมัครผ่านเว็บไซต์: http://www.v-lks.yoe-lks.net/math-lks-62 
2) สมัครที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อาคารธีรอนงค์ ชั้น 2 โรงเรียนลำปางกัลยาณีในวันและเวลาราชการ
#การชำระเงิน  ชำระได้  2  วิธี  คือ 
1) โอนเงินค่าสมัครจำนวน 100 บาท เข้าบัญชี
ชื่อบัญชี : นางจันทนา สัญญเดช
เลขบัญชี : 503-1-57938-2
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาลำปาง
2) ชำระด้วยเงินสด ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อาคารธีรอนงค์  ชั้น 2  โรงเรียนลำปางกัลยาณีในวันและเวลาราชการ
#วิธีการขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์
1)  เข้า เว็บไซต์ http://www.v-lks.yoe-lks.net/math-lks-62  "คลิกลงทะเบียน" เพื่อสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
2)  กรอกข้อมูลผู้สมัครทุกช่องให้ครบถ้วนและถูกต้อง
3)  คลิก "ตกลง"
4) ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน"คุณลงทะเบียนเรียบร้อย ให้คลิก "กลับหน้า Login Page"
5) ดำเนินการชำระเงินโดยถ้าโอนเข้าบัญชีจะสามารถดำเนินการขั้นตอนที่เหลือได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://www.v-lks.yoe-lks.net/math-lks-62  โดยดำเนินการตามหัวข้อที่ 6) – 11)
หรือหากไม่สะดวกโอน  ก็ชำระเงินด้วยตนเองที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6)  ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ http://www.v-lks.yoe-lks.net/math-lks-62 ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิด
7)  เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คลิก "ส่งหลักฐานการชำระเงิน"
8)  เลือกไฟล์รูปภาพหลักฐานการชำระเงิน
9)  คลิก "บันทึก"
10)  ระบบจะให้รอ "ยืนยันชำระเงิน" (ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน)
11)  หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น "เสร็จสิ้น" แล้ว #ท่านสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้
#วันที่สอบแข่งขัน วันอาทิตย์ที่  19  มกราคม  2563
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 , 4 , 5 , 6
รายงานตัวเวลา: 07.30 - 08.00 น.
สอบแข่งขันเวลา: 08.30–10.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 3
รายงานตัวเวลา: 10.00 – 10.30 น.
สอบแข่งขันเวลา: 10.30–12.00 น.

#การเข้าสอบ
1) ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียน
2) อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบและน้ำยาลบคำผิดเท่านั้น
#รางวัลการสอบแข่งขัน
1) รางวัลที่  1  ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด  จะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  จะได้รับเงินรางวัล
1,000  บาท  , เกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล
2) รางวัลที่  2  ผู้ที่สอบได้คะแนนอันดับ 2 จะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  จะได้รับเงินรางวัล 800 บาท    พร้อมเกียรติบัตร
3) รางวัลที่  3  ผู้ที่สอบได้คะแนนอันดับ 3 จะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  จะได้รับเงินรางวัล  500  บาท   พร้อมเกียรติบัตร
4) ผู้ที่ได้คะแนน 80%ขึ้นไป  จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ผู้ที่ได้คะแนน 70 – 79% จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ผู้ที่ได้คะแนน 60 – 69 % จะได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
5)  ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมและข้อสอบพร้อมเฉลย

#ประกาศผลสอบทางอินเตอร์เน็ต 
- เว็บไซด์ http://www.v-lks.yoe-lks.net/math-lks-62 , http:/www. lks.ac.th 
- Facebook: คณิตศาสตร์ ลำปางกัลยาณี
- และปิดประกาศผลสอบ  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
#การมอบรางวัล  จะมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาจะแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ)  
#หมายเหตุ -  ถ้ามีผู้เข้าสอบได้คะแนนเท่ากันหลายคน เงินรางวัลจะเฉลี่ยเท่าๆกัน
เช่น ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 3 คน จะเอาเงินรางวัลที่ 1 ,2 ,3 มารวมกันแล้วเฉลี่ยให้ได้เท่ากัน หรือมีผู้ได้คะแนนสูงสุด 1 คนและคะแนนถัดไปเท่ากัน 4 คน   คนที่ได้คะแนนรองทั้ง 4 คน จะนำเงินรางวัลของที่ 2 ,3 มารวมกันแล้วเฉลี่ยให้ทั้ง 4 คน  เป็นต้น

#ขอบเขตเนื้อหาข้อสอบ
      - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช  2551 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป. 3) และเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆที่มีลักษณะการบูรณาการความรู้
      - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป. 4) และเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆที่มีลักษณะการบูรณาการความรู้
     - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช  2551 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป. 5) และเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆที่มีลักษณะการบูรณาการความรู้
     - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551  ช่วงชั้นที่ 2 (ป.1 – ป. 6) และเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆที่มีลักษณะการบูรณาการความรู้
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆที่มีลักษณะการบูรณาการความรู้
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆที่มีลักษณะการบูรณาการความรู้
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 และเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆที่มีลักษณะการบูรณาการความรู้

#หมายเหตุ ถ้าสมัครไม่ทันตามวันเวลาที่กำหนด  สามารถสมัครได้ในวันอาทิตย์ที่ 19  มกราคม  2563 เวลา 07.00-08.00 น.