การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ google classroom 
รหัส classroom ของคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี
ภาคเรียนที่2/2563  (update 04/01/2564)
ดาวน์โหลดเอกสาร