ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2564
(ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง นโยบาบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564)

ดาวน์โหลดปฏิทินการรับนักเรียน