การพัฒนาวิชาชีพครู
- การทบทวนและสังเคราะห์ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสถานศึกษา“L.K.S. SMART”
จากพัฒนาการแต่ละปีการศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและติดตามการใช้นวัตกรรม
โดยคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ในช่วงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>

- วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ SMART TEACHER ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
        การจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>