ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ระดับชั้น ม.1
1.ประเภทนักเรียนทั่วไป
<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>
2.ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>
3.ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>
<<ดาวน์โหลดบันทึกรับรองการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนลำปางกัลยาณี>>
---------------------------------------------------------------------------------------------
ระดับชั้น ม.4
1.ประเภททั่วไป
<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>
---------------------------------------------------------------------------------------------