ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี 
เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร