ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)
ดาวน์โหลดเอกสาร