ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี 
เรื่อง การตรวจสอบและประเมินคุณภาพอาหาร
 เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร