วิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี)

ปีการศึกษา 2561

https://sites.google.com/view/additional-61

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนเลือกเมนูเพื่อเลือกวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ตามกลุ่มเรียน (ห้องเรียน)

2. ให้นักเรียนตรวจสอบวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและสนใจของนักเรียน

3. ฝ่ายวิชาการจะเป็นผู้คัดเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมตามลำดับที่นักเรียนได้เลือกไว้ 3 ลำดับ โดยใช้ผลคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษาที่ผ่านมาในการคัดเลือกวิชาเพิ่มเติม

4. นักเรียนสามารถเลือกวิชาเพิ่มเติมได้จนถึงวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น (ฝ่ายวิชาการจะนำข้อมูล ณ เวลา 16.00 น. ของวันที่ 16 พ.ค. 61 ไปประมวลผล ต่อไป)

5. ถ้านักเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิชาที่เลือก ให้นักเรียนทำซ้ำการเลือกได้ (โดยฝ่ายวิชาการจะถือเอาวัน เวลา ครั้งล่าสุด เป็นข้อมูลจริง)