ประกาศผลการสอบข้อเขียนโครงการ AFS รุ่นท่ี 58 ปี2562-2563
AFS เขตลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี