รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย)