ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS ระยะ1 ปี รุ่นท่ี 58 เขตลำปาง (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)