แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณีคนใหม่ 
นายนิรันดร หมื่นสุข