โรงเรียนลำปางกัลยาณี
Lampang Kanlayanee School

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 2564
เลื่อนการรายงานตัว การมอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 29 เม.ย. 64 ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป
ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ทาง Line official LKS ในวันเวลาราชการ
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ผ่านทางระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 update 22/04/2564
ช่องทางการติดต่อสอบถาม ของทางโรงเรียนลำปางกัลยาณี Scan QR
เรียนออนไลน์ ไม่พร้อม ไม่เป็นไร
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นม.1-ม.6
ลูกสนคนเก่ง สอบผ่าน TCAS 2 มช. ประจำปี 2564 จำนวน 104 คน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด