ความรู้เบื้องเกี่ยวกับฐานข้อมูล การทำสำเนาและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาราง
รู้จักกับฐานข้อมูล การกำหนดคุณสมบัติของเขตข้อมูล
ลักษณะของข้อมูลที่ดี การจัดเรียงลำดับและการสร้างดัชนี
ความบูรณาภาพของข้อมูล การทำรายงาน
ความปลอดภัยของข้อมูล การสร้างรายงานด้วยรายงานอัตโนมัติ ( Auto Report )
การบริหารงานฐานข้อมูล การสร้างรายงานจดหมายเวียน
การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างรายงานด้วยตนเอง
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ การสร้างแบบสอบถาม
รู้จักโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส การสร้างแบบสอบถามพารามิเตอร์
การสร้างฐานข้อมูล การสร้างแบบสอบถามแท็บไขว้และการกระทำ
การสร้างตาราง การสร้างแบบฟอร์ม
การใส่ข้อมูลในตาราง การสร้างแบบฟอร์มด้วยตัวช่วยสร้าง (Wizard)
การแก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูล การสร้างแบบฟอร์มด้วยตนเอง
การควบคุมรูปแบบของตารางและการพิมพ์    

   
H-o-M-e