เครื่องมือนี้นำมาใช้สำหรับในการเลือกพื้นที่ของภาพทีเราต้องการจะนำไปใช้ เครื่องมืออันนี้จะอยูาในหมวด Lasso เครื่องมือ Polygonal นี้เป็นเครืองมือที่ 2 การใช้งานคล้ายๆ กับ Lasso
เครื่องมือนี้อยู่ที่ไหน ?


ตัวอย่างการใช้งาน

การเลือกส่วนที่เป็นตาของเป็ด


1.> ให้เราเปิดภาพเป็ดขึ้นมา ดังภาพ


2.> หลังจากนั้นเลือกเครื่องมือ Polygonal Lasso แล้วใช้เครื่องมือคลิกให้รอบส่วนที่เราต้องการ ดังภาพ


3.> หลังจากนั้นเราก็สามารถนำส่วนที่เราเลือกไปใช้กับงานที่เราต้องการได้

   
H-o-M-e

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
www.lks.ac.th/kuanjit
e-mail : suwannawongse@hotmail.com