ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
ภาคเรียนที่ 1
วัน เดือน ปี

กำหนดการปฏิบัติงาน

2 – 5
มีนาคม
2556
สอบ GAT/PAT
6
มีนาคม
2556
ส่ง Flash Drive ภาคเรียนที่ 2/2555
6 – 8
มีนาคม
2556
ครูผู้สอนรับ ปพ.5 และตรวจทานความถูกต้อง
6 – 10
มีนาคม
2556
สอบแก้ตัว ม3, ม.6 ครั้งที่ 1
11
มีนาคม
2556
ตรวจสุขภาพครู
11 มีนาคม – 10 เมษายน 2556
เรียนเสริมภาคฤดูร้อน ชั้น ม.3, ม.3 (กลุ่มสนใจ) ม.5/14 ,
ม.6 (วิทย์-คณิต)
11 – 15
มีนาคม
2556
สอบแก้ตัว ม.3, ม.6 ครั้งที่ 2
14 – 15
มีนาคม
2556
รับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2556 ความสามารถพิเศษ
14 – 18
มีนาคม
2556
รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2556
15
มีนาคม
2556
ทำผลการเรียน
16
มีนาคม
2556
ประกาศผลการเรียน/สอบคัดเลือก ม.1 ความสามารถพิเศษ
18 – 22
มีนาคม
2556
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5
23
มีนาคม
2556
สอบคัดเลือก ม.1
24
มีนาคม
2556
สอบคัดเลือก ม.4
25
มีนาคม
2556
ประชุมทำปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
25 -29
มีนาคม
2556
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5
26 – 29
มีนาคม
2556
ประชุมจัดทำ SAR / ประเมินการปฏิบัติงาน
27
มีนาคม
2556
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1/รายงานตัว
28
มีนาคม
2556
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4
29
มีนาคม
2556
ประชุมปิดภาคเรียน/แจก ปพ.1 (ม.3 เช้า, ม.6 บ่าย)
1
เมษายน
2556
รับรายงานตัว ม.4 ทุกประเภท
6
เมษายน
2556
วันจักรี / มอบตัว ม.1 ห้องเรียนปกติ
7
เมษายน
2556
มอบตัว ม.4 ห้องเรียนปกติ
13
เมษายน
2556
วันสงกรานต์
15
เมษายน
2556
กิจกรรมรดน้ำดำหัวของสมาคมศิษย์เก่า (15.00 น. เป็นต้นไป)
18 – 22
เมษายน
2556
ทำ MOU ที่คุนหมิง ประเทศจีน
22 – 30
เมษายน
2556
เรียนเสริมภาคฤดูร้อน ม.6 (วิทย์-คณิต) และ ม.5/14
1
พฤษภาคม
2556
วันแรงงานแห่งชาติ
5
พฤษภาคม
2556
วันฉัตรมงคล
6
พฤษภาคม
2556
หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
7
พฤษภาคม
2556
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ม.1 และ ม.4 / ครูเริ่มลงชื่อปฏิบัติราชการ
7 – 10
พฤษภาคม
2556
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
15
พฤษภาคม
2556
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
16
พฤษภาคม
2556
เปิดเรียนวันแรก (ใช้ตารางเรียน 10 คาบ)
17
พฤษภาคม
2556
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ำรายวิชาของปีการศึกษา 2555
18
พฤษภาคม
2556
ประชุมผู้ปกครอง ม.1 เช้า ม.4 บ่าย
20
พฤษภาคม
2556
ประชุมครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนซ้ำรายวิชา (คาบ 9)
20 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2556
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกาย
24
พฤษภาคม
2556
วันวิสาขบูชา (คณะสีเขียว), ประชุมผู้ปกครอง ม.5, ม.6 (บ่าย)
25
พฤษภาคม
2556
ประชุมผู้ปกครอง ม.2 เช้า , ม.3 บ่าย
27 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2556
รับสมัครนักเรียนที่จะขอทุนอาหารกลางวัน
27 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2556
นักเรียนลงข้อมูล ICT
31
พฤษภาคม
2556
วันงดสูบบุหรี่โลก, ประชุมครูประจำเดือน
3
มิถุนายน
2556
ส่งคำอธิบายรายวิชา อัตราส่วนคะแนน ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
3 – 7
มิถุนายน
2556
นักเรียน ม.3, ม.6 ถ่ายรูปทำ ปพ.
4
มิถุนายน
2556
เลือกตั้งตัวแทนนักเรียน ระดับ ม.1
11
มิถุนายน
2556
อบรมเยาวชนสาธารณะสุขในโรงเรียน, ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
13
มิถุนายน
2556
วันไหว้ครู
14
มิถุนายน
2556
ประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์โรงเรียน ครั้งที่ 1
17 – 28
มิถุนายน
2556
สัปดาห์สุนทรภู่
26
มิถุนายน
2556
วันสุนทรภู่
20 – 23
มิถุนายน
2556
ค่ายเยาวชนผู้นำ
21
มิถุนายน
2556
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน
24 – 28
มิถุนายน
2556
สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด
28
มิถุนายน
2556
ส่งต้นฉบับข้อสอบระหว่างภาค, ประชุมครูประจำเดือน, ครูประจำชั้น  รวบรวม ปพ.6
28 – 29
มิถุนายน
2556
อบรมสภานักเรียน
1
กรกฎาคม
2556
วันสถาปนาลูกเสือ
1-5
กรกฎาคม
2556
อัดสำเนาข้อสอบระหว่างภาค ส่ง/นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
5
กรกฎาคม
2556
วันสถาปนาโรงเรียน/ทำบุญใหญ่โรงเรียน
8 – 12
กรกฎาคม
2556
เย็บ-เข้าปึก ข้อสอบระหว่างภาค
9
กรกฎาคม
2556
ประชุมกรรมการวิชาการ (คาบ 8 – 9)
12
กรกฎาคม
2556
ส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 1 / วัน Day Camp /
หล่อเทียนพรรษา
15 – 18
กรกฎาคม
2556
สอบระหว่างภาค 1/2556
15 – 31
กรกฎาคม
2556
แข่งขันการอ่าน คิด วิเคราะห์ ภาษาไทย
19
กรกฎาคม
2556
ถวายผ้าอาบน้ำฝน/ถวายเทียน, ประชุมครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน เรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 2
22
กรกฎาคม
2556
วันอาสาฬหบูชา (คณะครูสีเหลือง) ร่วมกิจกรรม
23
กรกฎาคม
2556
วันเข้าพรรษา
25
กรกฎาคม
2556
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1
26
กรกฎาคม
2556
ประชุมกรรมการวิชาการ
29
กรกฎาคม
2556
วันภาษาไทยแห่งชาติ
1 – 7
สิงหาคม
2556
สัปดาห์ห้องสมุด
2
สิงหาคม
2556
ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม/ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียน
ไม่ถึง 60% / ประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์โรงเรียน ครั้งที่ 2
3
สิงหาคม
2556
ค่ายรักการอ่านภาษาไทย
5 สิงหาคม – 6 กันยายน 2556
ใช้ตารางเรียน 10 คาบ
7
สิงหาคม
2556
อบรมจริยธรรม ม.2
8
สิงหาคม
2556
อบรมเทิดพระคุณแม่ ม.3 เช้า , ม.6 บ่าย /
ม.6 ถ่ายรูปหมู่ (เช้า) , ม.3 ถ่ายรูปหมู่ (บ่าย)
9
สิงหาคม
2556
กิจกรรมวันแม่ (คาบ 1-2)
12
สิงหาคม
2556
วันแม่แห่งชาติ (คณะครูสีแสด เช้า , สีฟ้า เย็น)
13
สิงหาคม
2556
ประชุมกรรมการวิชาการ
16
สิงหาคม
2556
Ability test ครั้งที่ 1, สอบแข่งขันสังคมฯ ม.ต้น,
ทัศนศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่
13 – 16
สิงหาคม
2556
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
18
สิงหาคม
2556
วันวิทยาศาสตร์
19 – 23
สิงหาคม
2556
ตรวจสุขภาพนักเรียน
23
สิงหาคม
2556
สอบแข่งขันสังคมศึกษา ม.ปลาย, สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ม.ต้น, ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน
28
สิงหาคม
2556
อบรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ
28 – 29
สิงหาคม
2556
อบรม YC
30
สิงหาคม
2556
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ/เขียนโครงการ, ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม, ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
6
กันยายน
2556
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 1/2556
9 – 13
กันยายน
2556
อัดสำเนาข้อสอบปลายภาค 1/2556
10
กันยายน
2556
ประชุมเขียนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2557 ,
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน
13
กันยายน
2556
ประชุมกรรมการวิชาการ
15
กันยายน
2556
ปิดงบประมาณ
16 – 20
กันยายน
2556
เย็บเข้าปึกข้อสอบปลายภาค 1/2556
20
กันยายน
2556
ส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 2, ประชุมครูประจำเดือนกันยายน
23 – 26
กันยายน
2556
สอบปลายภาค 1/2556, ส่ง Flash Drive สอบนอกตาราง
27
กันยายน
2556
งานมุฑิตาจิต , ส่งงาน/โครงการ มีงบประมาณ 2557 ให้แผนงาน
2 – 4
ตุลาคม
2556
ส่ง Flash Drive ภาคเรียนที่ 1/2556
2 – 6
ตุลาคม
2556
English Camp
4 – 7
ตุลาคม
2556
พิมพ์ ปพ.5 , ครูผู้สอนรับ ปพ.5 ตรวจทานความถูกต้อง
7 – 19
ตุลาคม
2556
ค่ายคณิตศาสตร์
8
ตุลาคม
2556
ตรวจทาน ปพ.5 ในกลุ่มสาระ, ส่งกลุ่มบริหารวิชาการ
8 - 10
ตุลาคม
2556
ประมวลผลและพิมพ์ ปพ.6
11
ตุลาคม
2556
ทำผลการเรียน
12
ตุลาคม
2556
ประกาศ/แจ้งผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ต
12 – 16
ตุลาคม
2556
ครูและบุคลากรศึกษาดูงาน
19
ตุลาคม
2556
วันออกพรรษา