ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
ภาคเรียนที่ 1

วัน เดือน ปี

กำหนดการปฏิบัติงาน

1
มีนาคม
2557
สอบเข้า ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
2
มีนาคม
2557
สอบเข้า ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
5
มีนาคม
2557
ประกาศผล ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
6
มีนาคม
2557
ประกาศผล ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
6
มีนาคม
2557
ปัจฉิมนิเทศ ม.6
6 – 10
มีนาคม
2557
สอบแก้ตัว ม3, ม.6 ครั้งที่ 1
7
มีนาคม
2557
ปัจฉิมนิเทศ ม.3
8 – 11
มีนาคม
2557
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
9
มีนาคม
2557
รายงานตัว/มอบตัว ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
11 – 14
มีนาคม
2557
สอบแก้ตัว ม.3 และ ม.6 ครั้งที่ 2
14
มีนาคม
2557
จัดทำผลการเรียนทุกระดับชั้น
15 - 16
มีนาคม
2557
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556
17
มีนาคม
2557
เริ่มเรียนเสริมฤดูร้อน ม.2, 3, 5, 6
17 – 21
มีนาคม
2557
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ม.1, 2 และ ม.4 , 5
20 – 24
มีนาคม
2557
รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2557
22
มีนาคม
2557
สอบคัดเลือก ม.1 ความสามารถพิเศษ
24
มีนาคม
2557
ประชุมทำปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2557/ประกาศผล,รายงานตัว
ม.1 ความสามารถพิเศษ
24 – 27
มีนาคม
2557
สอบแก้ตัว ม.1, 2 และ ม.4, 5 ครั้งที่ 2
25 – 27
มีนาคม
2557
ประชุมจัดทำ SAR / ประเมินการปฏิบัติงาน
28
มีนาคม
2557
ประชุมปิดภาคเรียน
29
มีนาคม
2557
สอบคัดเลือก ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
30
มีนาคม
2557
สอบคัดเลือก ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
31
มีนาคม
2557
แจก ปพ.1 ม.3 ภาคเช้า
2
เมษายน
2557
ประกาศผล/รายงานตัว ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกและ O-NET/
ทดสอบคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร
4
เมษายน
2557
แจก ปพ.1 ม.6 ภาคเช้า
6
เมษายน
2557
วันจักรี/รายงานตัว ม.4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม/สนามสอบ
ภาษาเกาหลี
7
เมษายน
2557
ประกาศผล/รายงานตัว ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกและ O-NET
8
เมษายน
2557
ทำสัญญาร้านค้ากับโรงเรียน
9
เมษายน
2557
มอบตัว ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
10
เมษายน
2557
มอบตัว ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET/
ม.3 โรงเรียนเดิม
13
เมษายน
2557
วันสงกรานต์
16
เมษายน
2557
กิจกรรมรดน้ำดำหัวของสมาคมนักเรียนเก่า
26 – 29
เมษายน
2557
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2
1
พฤษภาคม
2557
วันแรงงานแห่งชาติ
5
พฤษภาคม
2557
วันฉัตรมงคล
9
พฤษภาคม
2557
วันพืชมงคล
6 – 9
พฤษภาคม
2557
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
11
พฤษภาคม
2557
ประชุมผู้ปกครอง ม.1 เช้า ม.4 บ่าย/จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน/
ชุดนักเรียน และเก็บเงินประกันอุบัติเหตุ
12
พฤษภาคม
2557
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
13
พฤษภาคม
2557
วันวิสาขบูชา (คณะสีแสด)
13 – 14
พฤษภาคม
2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ
15
พฤษภาคม
2557
อบรมแม่ค้าจำหน่ายอาหาร
16
พฤษภาคม
2557
เปิดเรียนวันแรก/นักเรียนพบครูประจำชั้นที่ห้องโฮมรูป (คาบ 1)
ใช้ตารางเรียน 10 คาบ
19 – 30
พฤษภาคม
2557
นักเรียนยื่นคำร้องขอรับทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน
19
พฤษภาคม
2557
ประชุมครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนซ้ำรายวิชา (คาบ 9)
19 – 30
พฤษภาคม
2557
ลงข้อมูลนักเรียนในระบบ ICT
20
พฤษภาคม
2557
ประชุมกรรมการบริหาร
21 – 23
พฤษภาคม
2557
กิจกรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณีปลอดบุหรี่
24
พฤษภาคม
2557
ประชุมผู้ปกครอง ม.2 เช้า , ม.3 บ่าย/แจกค่าอุปกรณ์การเรียนและ
ชุดนักเรียน/เก็บเงินประกันอุบัติเหตุ
25
พฤษภาคม
2557
ประชุมผู้ปกครอง ม.5, ม.6/แจกค่าอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน/เก็บเงินประกันอุบัติเหตุ
25
พฤษภาคม
2557
สอบข้อเขียน AFS
26
พฤษภาคม
2557
ประชุมคณะสีเลือกประธาน (คาบ 9)
26 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2557
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกาย
30
พฤษภาคม
2557
ประชุมประจำเดือน
31
พฤษภาคม
2557
วันงดสูบบุหรี่โลก
2
มิถุนายน
2557
กิจกรรมเล่มโปรด Reading Club/ส่งคำอธิบายรายวิชา อัตราส่วนคะแนน ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
3
มิถุนายน
2557
อบรมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน/เลือกตั้งตัวแทนนักเรียน ม.1
9 – 27
มิถุนายน
2557
ตรวจคัดกรองสุขภาพโดยผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
10
มิถุนายน
2557
ซ้อมพิธีไหว้ครูนักเรียน ม.1 คาบ 9/ประชุมกลุ่มบริหาร/กิจกรรมหนังสือดีเด็กลำปางกัลยาณีต้องอ่าน ม.1
12
มิถุนายน
2557
วันไหว้ครู
13
มิถุนายน
2557
ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
17
มิถุนายน
2557
อบรมเยาวชนแกนนำ To Be Number One/ประชุมกรรมการบริหาร
19 – 22
มิถุนายน
2557
อบรมเยาวชนผู้นำ/ศึกษาดูงาน
22
มิถุนายน
2557
สอบสัมภาษณ์ AFS
23 – 27
มิถุนายน
2557
สัปดาห์วันสุนทรภู่/สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด
26
มิถุนายน
2557
วันสุนทรภู่/บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1
27
มิถุนายน
2557
ส่งต้นฉบับข้อสอบระหว่างภาค ครูประจำชั้นรวบรวม ปพ.6/
ประชุมครูประจำเดือน
30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557
ส่ง/นิเทศ แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/อัดสำเนาข้อสอบระหว่างภาค
1
กรกฎาคม
2557
วันสถาปนาลูกเสือ
1 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557
ตารางเรียน 10 คาบ
3
กรกฎาคม
2557
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
4
กรกฎาคม
2557
ทำบุญโรงเรียนครบ 99 ปี/ทอดผ้าป่าโรงเรียน
5
กรกฎาคม
2557
วันสถาปนาโรงเรียน
7 – 11
กรกฎาคม
2557
เย็บ-เข้าปึก ข้อสอบระหว่างภาค
8
กรกฎาคม
2557
ประชุมกลุ่มบริหาร
10
กรกฎาคม
2557
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
11
กรกฎาคม
2557
วันอาสาฬหบูชา (คณะสีเหลือง)
12
กรกฎาคม
2557
วันเข้าพรรษา
14
กรกฎาคม
2557
หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
15
กรกฎาคม
2557
ส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 1
15 – 25
กรกฎาคม
2557
สัปดาห์สอบแข่งขันอ่าน คิด วิเคราะห์
15 – 18
กรกฎาคม
2557
สอบระหว่างภาค 1/2557
21
กรกฎาคม
2557
ประชุมครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำรายวิชาครั้งที่ 2
22
กรกฎาคม
2557
ประชุมกรรมการบริหาร
24 – 25
กรกฎาคม
2557
อบรมแกนนำ yc ทุกระดับชั้น
25
กรกฎาคม
2557
กิจกรรมค่าย สคบ.
27 – 29
กรกฎาคม
2557
ห้องเรียนพิเศษนำเสนอประชุมวิชาการ ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
28
กรกฎาคม
2557
ประชุมคณะสี
29
กรกฎาคม
2557
อบรมพัฒนาทักษะชีวิต/วันภาษาไทยแห่งชาติ
1
สิงหาคม
2557
ประชุมครูประจำเดือน
2
สิงหาคม
2557
ค่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
5
สิงหาคม
2557
ประชุมกลุ่มบริหาร/อบรมเด็กอ้วน
6
สิงหาคม
2557
อบรมจริยธรรม ม.2 (2/1-2/6) เช้า  (2/7-2/12) บ่าย
7
สิงหาคม
2557
อบรมจริยธรรม ม.3 (เช้า) ม.6 (บ่าย)
8
สิงหาคม
2557
วันอาเซียน/อบรมแกนนำเพศศึกษา
11
สิงหาคม
2557
กิจกรรมวันแม่
12
สิงหาคม
2557
วันแม่แห่งชาติ  สีแสด (เช้า) , สีฟ้า (เย็น)
15
สิงหาคม
2557
สอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น
15 – 17
สิงหาคม
2557
ศึกษาดูงานของกลุ่มบริหารงาน
16 – 17
สิงหาคม
2557
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
สิงหาคม
2557
วันวิทยาศาสตร์
19
สิงหาคม
2557
ประชุมกรรมการบริหาร
18 – 22
สิงหาคม
2557
สัปดาห์ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (ในคาบเรียน)
22
สิงหาคม
2557
Science Test/ตรวจสอบสารปนเปื้อน
25
สิงหาคม
2557
ระดับชั้น ม.5 อบรมเรื่องยาเสพติด (คาบ 9)
25 – 28
สิงหาคม
2557
ประกวดห้องเรียนสีขาว
29
สิงหาคม
2557
English Day Camp/ส่งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
29
สิงหาคม
2557
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ/เขียนโครงการ
5
กันยายน
2557
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 1/2557 , ประชุมครูประจำเดือน ส.ค.
9
กันยายน
2557
ประชุมกลุ่มบริหาร
8 – 12
กันยายน
2557
อัดสำเนาข้อสอบปลายภาค 1/2557
15
กันยายน
2557
ปิดงบประมาณ
15 – 19
กันยายน
2557
เย็บเข้าปึกข้อสอบปลายภาค 1/2557
16
กันยายน
2557
ประชุมกรรมการบริหาร
19
กันยายน
2557
ส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 2
22 – 25
กันยายน
2557
สอบปลายภาค 1/2557
26
กันยายน
2557
ประชุมครูประจำเดือน/งานมุฑิตาจิต
1 – 3
ตุลาคม
2557
ส่ง Flash Drive ภาคเรียนที่ 1/2557
2 – 15
ตุลาคม
2557
ค่ายคณิตศาสตร์
3 – 6
ตุลาคม
2557
พิมพ์ ปพ.5 ครูผู้สอนรับ ปพ.5 ตรวจทานความถูกต้อง
7
ตุลาคม
2557
ตรวจทาน ปพ.5 ในกลุ่มสาระ ส่งกลุ่มบริหารวิชาการ
7 – 9
ตุลาคม
2557
ประมวลผลและพิมพ์ ปพ.6
8
ตุลาคม
2557
วันออกพรรษา
8 – 10
ตุลาคม
2557
ประชุมสรุปผลการประเมินโครงการปีงบประมาณ 2556 (หัวหน้างาน)
10
ตุลาคม
2557
ทำผลการเรียน (เช้า)/ประชุมปิดภาคเรียน (บ่าย)
11 – 13
ตุลาคม
2557
แจ้งผลการเรียนและประชุมผู้ปกครอง
13 – 17
ตุลาคม
2557
ทัศนศึกษา (ถ้ามีงบ)
20
ตุลาคม
2557
เปิดภาคเรียนที่ 2
20 – 24
ตุลาคม
2557
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2557
23
ตุลาคม
2557
วันปิยมหาราช (คณะสีเขียว)
27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2557
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2557
27 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2557
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1 – 31
ตุลาคม
2557
ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี
31
ตุลาคม
2557
ทอดกฐิน